حالت نمایش

روش های پژوهش در علوم انسانی با رویکرد عملی جزییات محصول

روش های پژوهش در علوم انسانی با رویکرد عملی موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سنجش هوش کودکان با آزمون نقاشی آدمک جزییات محصول

سنجش هوش کودکان با آزمون نقاشی آدمک موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روابط انسانی در آموزشگاه جزییات محصول

روابط انسانی در آموزشگاه جزییات محصول

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت جزییات محصول

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تئوری های مدیریت و رهبری جزییات محصول

تئوری های مدیریت و رهبری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی مدیریت منابع انسانی جزییات محصول

مبانی مدیریت منابع انسانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت و رهبری آموزشی یسطرون جزییات محصول

مدیریت و رهبری آموزشی یسطرون تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

ابعاد تفکر در برنامه ریزی درسی و تدریس جزییات محصول

ابعاد تفکر در برنامه ریزی درسی و تدریس تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رهبری و مدیریت آموزشی یسطرون جزییات محصول

رهبری و مدیریت آموزشی یسطرون تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نظارت و راهنمایی تعلیماتی یسطرون جزییات محصول

نظارت و راهنمایی تعلیماتی یسطرون تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید