حالت نمایش

نظارت و راهنمایی تعلیماتی راهنمای مبتنر بر تحقیق برای یادگیری در مدارس جزییات محصول

نظارت و راهنمایی تعلیماتی راهنمای مبتنر بر تحقیق برای یادگیری در مدارس موجود ٧٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مشاوره ی مدرسه (توصیف یک الگوی ممتاز وجدید برای مشاوران مدارس) جزییات محصول

مشاوره ی مدرسه (توصیف یک الگوی ممتاز وجدید برای مشاوران مدارس) موجود ٤٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مشاوره در مدارس جزییات محصول

مشاوره در مدارس موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مدارس بدون شکست جزییات محصول

مدارس بدون شکست موجود ٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سازمان و اداره امور مدارس جزییات محصول

سازمان و اداره امور مدارس موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تمرین معلمی (کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها) جزییات محصول

تمرین معلمی (کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها) موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پیشگیری از اذیت و آزار دانش آموزان در مدارس جزییات محصول

پیشگیری از اذیت و آزار دانش آموزان در مدارس جزییات محصول

مشاوره با دانش آموزان در مدارس جزییات محصول

مشاوره با دانش آموزان در مدارس جزییات محصول

مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس جزییات محصول

مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس جزییات محصول

مشاوره بالینی در مدرسه جزییات محصول

مشاوره بالینی در مدرسه جزییات محصول

آموزش علوم در مدارس ابتدایی جزییات محصول

آموزش علوم در مدارس ابتدایی چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

پروژه های چندرسانه ای در کلاس درس راهنمای طراحی و ارزشیابی جزییات محصول

پروژه های چندرسانه ای در کلاس درس راهنمای طراحی و ارزشیابی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مشاوره و راهنمایی در مدارس جزییات محصول

مشاوره و راهنمایی در مدارس تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سونامی کیفیت در مدارس بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر جزییات محصول

سونامی کیفیت در مدارس بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیران موفق در مدارس جزییات محصول

مدیران موفق در مدارس تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

درمان شناختی - رفتاری کودکان در مدارس جزییات محصول

درمان شناختی - رفتاری کودکان در مدارس تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم جزییات محصول

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

توان بخشی و آموزش دانش آموزان آسیب دیده بینایی در مدارس عادی جزییات محصول

توان بخشی و آموزش دانش آموزان آسیب دیده بینایی در مدارس عادی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت آموزشی در مدارس امروز جزییات محصول

مدیریت آموزشی در مدارس امروز تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای مدارس فردا جزییات محصول

نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای مدارس فردا تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید