حالت نمایش

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جزییات محصول

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن موجود ٧٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کاربرد فناوری های جدید در آموزش جزییات محصول

کاربرد فناوری های جدید در آموزش موجود ١٥,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تاریخ تحلیلی علم و فناوری در جهان اسلام جزییات محصول

تاریخ تحلیلی علم و فناوری در جهان اسلام موجود ٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه جزییات محصول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه جزییات محصول

تدریس موثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی جزییات محصول

تدریس موثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی جزییات محصول

روش های تحقیق در فناوری اطلاعات جزییات محصول

روش های تحقیق در فناوری اطلاعات جزییات محصول

آسیب شناسی فناوری پیامدهای روانی و راهکارهای درمان جزییات محصول

آسیب شناسی فناوری پیامدهای روانی و راهکارهای درمان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نوآوری باز پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری جزییات محصول

نوآوری باز پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کاربرد فناوریهای جدید در آموزش جزییات محصول

کاربرد فناوریهای جدید در آموزش تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه جزییات محصول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید