حالت نمایش

طراحی تدریس برای یادگیری جزییات محصول

طراحی تدریس برای یادگیری موجود ١٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی جزییات محصول

راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی موجود ١٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی تئوری و طراحی سازمان جزییات محصول

مبانی تئوری و طراحی سازمان موجود ٣٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای سازماندهی فضاهای فیزیکی (طراحی اتاق و تجهیزات) جزییات محصول

راهنمای سازماندهی فضاهای فیزیکی (طراحی اتاق و تجهیزات) موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی) جزییات محصول

اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی) موجود ٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقدام پژوهی (از طراحی تا ارزیابی) جزییات محصول

اقدام پژوهی (از طراحی تا ارزیابی) موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

طراحی و تحلیل نظام های آموزشی جزییات محصول

طراحی و تحلیل نظام های آموزشی جزییات محصول

راهبردها و فنون طراحی آموزشی جزییات محصول

راهبردها و فنون طراحی آموزشی جزییات محصول

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری جزییات محصول

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری جزییات محصول

مبانی طراحی آموزشی جزییات محصول

مبانی طراحی آموزشی جزییات محصول

طراحی پیام های آموزشی جزییات محصول

طراحی پیام های آموزشی جزییات محصول

طراحی آموزشی مبانی رویکردها و کاربردها جزییات محصول

طراحی آموزشی مبانی رویکردها و کاربردها چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

بارشناختی و طراحی آموزشی جزییات محصول

بارشناختی و طراحی آموزشی چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل جزییات محصول

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه درسی طراحی، اجرا و ارزشیابی جزییات محصول

برنامه درسی طراحی، اجرا و ارزشیابی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پروژه های چندرسانه ای در کلاس درس راهنمای طراحی و ارزشیابی جزییات محصول

پروژه های چندرسانه ای در کلاس درس راهنمای طراحی و ارزشیابی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی جزییات محصول

انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

شیوه طراحی 2 جزییات محصول

شیوه طراحی 2 تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - طراحی و اجرای آزمون های عملکردی جزییات محصول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - طراحی و اجرای آزمون های عملکردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

طراحی نظامهای آموزشی جزییات محصول

طراحی نظامهای آموزشی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

طراحی برنامه درسی جزییات محصول

طراحی برنامه درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید