حالت نمایش

رهبری در عمل جزییات محصول

رهبری در عمل موجود ٤٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهبری و رهبری علمی در نظام آموزش عالی جزییات محصول

راهبری و رهبری علمی در نظام آموزش عالی موجود ٢٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رهبری و مدیریت آموزشی جزییات محصول

رهبری و مدیریت آموزشی موجود ٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رهبری گروه جزییات محصول

رهبری گروه موجود ٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رهبری آموزشی رویکردی ده دقیقه ای جزییات محصول

رهبری آموزشی رویکردی ده دقیقه ای تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تئوری های مدیریت و رهبری جزییات محصول

تئوری های مدیریت و رهبری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت و رهبری آموزشی یسطرون جزییات محصول

مدیریت و رهبری آموزشی یسطرون تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رهبری و مدیریت آموزشی بینش مندی و مهارت افزایی جزییات محصول

رهبری و مدیریت آموزشی بینش مندی و مهارت افزایی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رهبری و مدیریت آموزشی یسطرون جزییات محصول

رهبری و مدیریت آموزشی یسطرون تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رهبری و مدیر یک دقیقه ای جزییات محصول

رهبری و مدیر یک دقیقه ای تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت : سازماندهی، رهبری، کنترل جزییات محصول

مدیریت : سازماندهی، رهبری، کنترل تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید