حالت نمایش

طبقه بندی توانمندی های منش و فضیلت های انسانی راهنمای تشخیصی و آماری جزییات محصول

طبقه بندی توانمندی های منش و فضیلت های انسانی راهنمای تشخیصی و آماری موجود ٢٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

من هستم! توانمندتر از آن هستم که تصور می کنم جزییات محصول

من هستم! توانمندتر از آن هستم که تصور می کنم موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

زنان توانمند جزییات محصول

زنان توانمند موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نابینایی و توانمندی اجتماعی جزییات محصول

نابینایی و توانمندی اجتماعی جزییات محصول

درمان سیستمی و توانمند سازی خانواده های معتادان جزییات محصول

درمان سیستمی و توانمند سازی خانواده های معتادان جزییات محصول

توانمندسازی واگذاری کار و تفویض اختیار جزییات محصول

توانمندسازی واگذاری کار و تفویض اختیار تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مهارت های زندگی (برای رویارویی باچالش های روزمره زندگی توانمند شوید) جزییات محصول

مهارت های زندگی (برای رویارویی باچالش های روزمره زندگی توانمند شوید) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

توانمندسازی زوجین برای زندگی بهتر برنامه هاو راهبردها جزییات محصول

توانمندسازی زوجین برای زندگی بهتر برنامه هاو راهبردها تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید