حالت نمایش

آزمون های سنجش ویژگی های تحصیلی و آموزشگاهی جزییات محصول

آزمون های سنجش ویژگی های تحصیلی و آموزشگاهی موجود ٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کاربرد آزمون های تحصیلی و شغلی در مشاوره جزییات محصول

کاربرد آزمون های تحصیلی و شغلی در مشاوره موجود ٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی جزییات محصول

مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی موجود ٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی جزییات محصول

راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی موجود ٦٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی راهنمایی و مشاوره و خدمات آن در آموزش و پرورش ایران، ژاپن، مالزی، فرانسه و ترکیه با تاکید بر مشاوره تحصیلی جزییات محصول

مبانی راهنمایی و مشاوره و خدمات آن در آموزش و پرورش ایران، ژاپن، مالزی، فرانسه و ترکیه با تاکید بر مشاوره تحصیلی موجود ٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی جزییات محصول

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمایی و مشاوره تحصیلی ویراست جدید جزییات محصول

راهنمایی و مشاوره تحصیلی ویراست جدید موجود ١٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کاربرد آزمون ها در راهنمایی و مشاوره ی مسیر شغلی - تحصیلی جزییات محصول

کاربرد آزمون ها در راهنمایی و مشاوره ی مسیر شغلی - تحصیلی چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

درمان نارسایی توجه و تاثیر آن در موفقیت های تحصیلی و جلوگیری از اعتیاد جزییات محصول

درمان نارسایی توجه و تاثیر آن در موفقیت های تحصیلی و جلوگیری از اعتیاد چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی جزییات محصول

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مهارت های تحصیلی جزییات محصول

مهارت های تحصیلی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مشاوره تحصیلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی جزییات محصول

مشاوره تحصیلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری جزییات محصول

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

استعداد تحصیلی علوم انسانی جزییات محصول

استعداد تحصیلی علوم انسانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - طراحی و اجرای آزمون های عملکردی جزییات محصول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - طراحی و اجرای آزمون های عملکردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

دنیایی به رنگ رغبت ها - راهنمای کشف رغبت های تحصیلی جزییات محصول

دنیایی به رنگ رغبت ها - راهنمای کشف رغبت های تحصیلی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - تاثیر نمره و بازخورد بر پیشرفت تحصیلی جزییات محصول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - تاثیر نمره و بازخورد بر پیشرفت تحصیلی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - فلسفه، اصول و انواع سنجش پیشرفته تحصیلی جزییات محصول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - فلسفه، اصول و انواع سنجش پیشرفته تحصیلی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

500 نکته چگونه امور تحصیلی را ارزشیابی کنیم جزییات محصول

500 نکته چگونه امور تحصیلی را ارزشیابی کنیم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی جزییات محصول

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی تحصیلی و متوسطه جزییات محصول

آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی تحصیلی و متوسطه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید