حالت نمایش

روان شناسی کیفی جزییات محصول

روان شناسی کیفی موجود ١٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مدرسه کیفی جزییات محصول

مدرسه کیفی موجود ٦٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پژوهش کیفی از نظریه تا عمل جزییات محصول

پژوهش کیفی از نظریه تا عمل موجود ٢٤٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٤٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مدیریت کیفیت فراگیر جلد دوم جزییات محصول

مدیریت کیفیت فراگیر جلد دوم موجود ١٦,٨٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦,٨٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

در آمدی بر تحقیق کیفی جزییات محصول

در آمدی بر تحقیق کیفی موجود ١٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پژوهش آموزشی رویکردهای کمی کیفی و ترکیبی جزییات محصول

پژوهش آموزشی رویکردهای کمی کیفی و ترکیبی جزییات محصول

راهنمای عملی پژوهش کیفی جزییات محصول

راهنمای عملی پژوهش کیفی جزییات محصول

روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی جزییات محصول

روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی جزییات محصول

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی جلد اول جزییات محصول

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی جلد اول تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی جلد دوم جزییات محصول

روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی جلد دوم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی جلد دوم جزییات محصول

روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی جلد دوم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اجرا و نگارش پژوهش کیفی جزییات محصول

اجرا و نگارش پژوهش کیفی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع جزییات محصول

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سونامی کیفیت در مدارس بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر جزییات محصول

سونامی کیفیت در مدارس بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

500 نکته چگونه کیفیت آموزشی را بهبود بخشیم جزییات محصول

500 نکته چگونه کیفیت آموزشی را بهبود بخشیم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش های تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول) جزییات محصول

روش های تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی جزییات محصول

طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت کیفیت فراگیر جلد اول جزییات محصول

مدیریت کیفیت فراگیر جلد اول تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

بهبود بی تردید تکنیکی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت جزییات محصول

بهبود بی تردید تکنیکی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش پژوهش در علوم تربیتی کمی، کیفی، آمیخته جزییات محصول

روش پژوهش در علوم تربیتی کمی، کیفی، آمیخته تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته جزییات محصول

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید