حالت نمایش

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جزییات محصول

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن موجود ٧٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کتاب تمرین نظریه های شخصیت (مورد پژوهی) جزییات محصول

کتاب تمرین نظریه های شخصیت (مورد پژوهی) موجود ١١,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١١,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رامون کاخال پیشگام عصب پژوهی نوین جزییات محصول

رامون کاخال پیشگام عصب پژوهی نوین موجود ٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی) جزییات محصول

اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی) موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقدام پژوهی (از طراحی تا ارزیابی) جزییات محصول

اقدام پژوهی (از طراحی تا ارزیابی) موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

موردپژوهی در اختلالات رفتاری کودکان جزییات محصول

موردپژوهی در اختلالات رفتاری کودکان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تدریس پژوهی یا درس پژوهی جزییات محصول

تدریس پژوهی یا درس پژوهی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبادی دین پژوهی پیشینه چیستی چرایی و چگونگی جزییات محصول

مبادی دین پژوهی پیشینه چیستی چرایی و چگونگی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش های خانواده پژوهی جزییات محصول

روش های خانواده پژوهی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

موردپژوهی در مشاوره و روان درمانی جزییات محصول

موردپژوهی در مشاوره و روان درمانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی جزییات محصول

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید