حالت نمایش

من از عهده اش بر می آیم جزییات محصول

من از عهده اش بر می آیم جزییات محصول

هر روز به سوی تو می آیم جزییات محصول

هر روز به سوی تو می آیم جزییات محصول

برای آن به سوی تو می آیم جزییات محصول

برای آن به سوی تو می آیم جزییات محصول