حالت نمایش

مداخله خانواده محور تروما جزییات محصول

مداخله خانواده محور تروما موجود ٢٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مددکاری اجتماعی (مداخله در بحران) آوای نور جزییات محصول

مددکاری اجتماعی (مداخله در بحران) آوای نور موجود ٧٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ژنوگرام سنجش و مداخله در مشاوره ازدواج و خانواده درمانی جزییات محصول

ژنوگرام سنجش و مداخله در مشاوره ازدواج و خانواده درمانی موجود ٩٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

بازی درمانی (نظریه‌ها انجام پژوهش و روشهای مداخله) جزییات محصول

بازی درمانی (نظریه‌ها انجام پژوهش و روشهای مداخله) موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم ساختار و مداخله جزییات محصول

سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم ساختار و مداخله جزییات محصول

مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان شناسایی و مداخله جزییات محصول

مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان شناسایی و مداخله چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

مداخله در خودکشی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری جزییات محصول

مداخله در خودکشی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران علم جزییات محصول

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران علم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان ( راهنمای سنجش و مداخله ) جزییات محصول

کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان ( راهنمای سنجش و مداخله ) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

راه نمای مداخله های بالینی روان شناسان و مشاوران جزییات محصول

راه نمای مداخله های بالینی روان شناسان و مشاوران تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید