حالت نمایش

اعتبار و اعتباریابیِ روش های آماری در علوم انسانی و روش شناسی جزییات محصول

اعتبار و اعتباریابیِ روش های آماری در علوم انسانی و روش شناسی موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روش شناسی آزمایشی جزییات محصول

روش شناسی آزمایشی موجود ٩٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع جزییات محصول

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش شناسی پژوهش کمی درمدیریت: رویکرد جامع جزییات محصول

روش شناسی پژوهش کمی درمدیریت: رویکرد جامع تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل جزییات محصول

روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا جزییات محصول

روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تحلیل محتوا (مبانی روش شناسی) جزییات محصول

تحلیل محتوا (مبانی روش شناسی) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید