حالت نمایش

طرح پنج عامل شخصیت شناسی جزییات محصول

طرح پنج عامل شخصیت شناسی موجود ٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای ام سی ام آی میلون 3 جزییات محصول

راهنمای ام سی ام آی میلون 3 موجود ٧٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان سنجی ( مبانی نظری آزمون های روانی ) جزییات محصول

روان سنجی ( مبانی نظری آزمون های روانی ) موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نظریه های جدید روان سنجی برای روان شناسان (IRT) جزییات محصول

نظریه های جدید روان سنجی برای روان شناسان (IRT) موجود ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اصول روان سنجی و روان آزمایی جزییات محصول

اصول روان سنجی و روان آزمایی موجود ١٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم ساختار و مداخله جزییات محصول

سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم ساختار و مداخله جزییات محصول

پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ نظریه جدید روان سنجی جزییات محصول

پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ نظریه جدید روان سنجی جزییات محصول

روان سنجی کاربردی جزییات محصول

روان سنجی کاربردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT جزییات محصول

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان سنجی (گستره و مبانی) جزییات محصول

روان سنجی (گستره و مبانی) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید