حالت نمایش

راهبردهای عملی برای افزایش اعتماد به نفس کودکان جزییات محصول

راهبردهای عملی برای افزایش اعتماد به نفس کودکان موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دیدگاه های مرکز ارزیابی در راهبردهای مدیریت استعداد جزییات محصول

دیدگاه های مرکز ارزیابی در راهبردهای مدیریت استعداد موجود ١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

درمان اختلال نارسایی توجه بیش فعالی راهبردهای آموزشی و تربیتی جزییات محصول

درمان اختلال نارسایی توجه بیش فعالی راهبردهای آموزشی و تربیتی موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهبردهای متناقض در درمان روایت ها جزییات محصول

راهبردهای متناقض در درمان روایت ها موجود ١٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهبردهای مقابله ای برای بیماران مبتلا به سرطان پستان راهنمای درمانگر جزییات محصول

راهبردهای مقابله ای برای بیماران مبتلا به سرطان پستان راهنمای درمانگر موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان درمانی راهبردی راه حل مدار جزییات محصول

روان درمانی راهبردی راه حل مدار موجود ٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهبردهای جدید در زوج درمانی جزییات محصول

راهبردهای جدید در زوج درمانی موجود ٥٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی بهره وری راهبردی جزییات محصول

روان شناسی بهره وری راهبردی موجود ١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اضطراب امتحان و راهبردهای مقابله با آن جزییات محصول

اضطراب امتحان و راهبردهای مقابله با آن موجود ٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی جزییات محصول

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی موجود ١٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نظریه های آموزش الگوها راهبردها روش ها فنون جزییات محصول

نظریه های آموزش الگوها راهبردها روش ها فنون جزییات محصول

راهبردها و فنون طراحی آموزشی جزییات محصول

راهبردها و فنون طراحی آموزشی جزییات محصول

اصول و روش های نوین تدریس در دوره ابتدایی راهبردهای دانش آموز - محور جزییات محصول

اصول و روش های نوین تدریس در دوره ابتدایی راهبردهای دانش آموز - محور جزییات محصول

روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر) جزییات محصول

روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر) جزییات محصول

خانواده سنجی راهبردهای نوین در سنجش خانواده جزییات محصول

خانواده سنجی راهبردهای نوین در سنجش خانواده جزییات محصول

ناتوانی های یادگیری تشخیص و راهبردهای آموزش جزییات محصول

ناتوانی های یادگیری تشخیص و راهبردهای آموزش چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

نظریه های آموزشی راهبردهای آموزشی اثربخش جزییات محصول

نظریه های آموزشی راهبردهای آموزشی اثربخش تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت منابع انسانی اصول، مبانی و مفاهیم با رویکرد راهبردی جزییات محصول

مدیریت منابع انسانی اصول، مبانی و مفاهیم با رویکرد راهبردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نظام ها و راهبردهای اطلاعاتی در مدیریت بازرگانی جزییات محصول

نظام ها و راهبردهای اطلاعاتی در مدیریت بازرگانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

آموزش خانواده راهبردهای علمی و عملی با رویکرد پژوهشی جزییات محصول

آموزش خانواده راهبردهای علمی و عملی با رویکرد پژوهشی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مشاوره گروهی (راهبردها وفنون) جزییات محصول

مشاوره گروهی (راهبردها وفنون) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید