حالت نمایش

جدال بر سر تکلیف درسی جزییات محصول

جدال بر سر تکلیف درسی موجود ٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی جزییات محصول

مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

برنامه درسی نظرگاهها رویکردها و چشم اندازها جزییات محصول

برنامه درسی نظرگاهها رویکردها و چشم اندازها موجود ٤٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی جزییات محصول

راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی موجود ١٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آمار و روش تحقیق - آزمون دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی جزییات محصول

آمار و روش تحقیق - آزمون دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی موجود ٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

زبان تخصصی انگلیسی-آزمون دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی جزییات محصول

زبان تخصصی انگلیسی-آزمون دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی موجود ٣٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نظریه های برنامه درسی جزییات محصول

نظریه های برنامه درسی موجود ١٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی جزییات محصول

عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی موجود ٣٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی جزییات محصول

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی موجود ١٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مقدمات برنامه ریزی درسی جزییات محصول

مقدمات برنامه ریزی درسی جزییات محصول

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی جزییات محصول

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی جزییات محصول

مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس جزییات محصول

مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی مدارس جزییات محصول

مطالعات برنامه درسی انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی جزییات محصول

مطالعات برنامه درسی انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تحلیل محتوای کتاب درسی جزییات محصول

تحلیل محتوای کتاب درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برنامه ریزی آموزشی و درسی جزییات محصول

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برنامه ریزی آموزشی و درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه درسی طراحی، اجرا و ارزشیابی جزییات محصول

برنامه درسی طراحی، اجرا و ارزشیابی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مشاوره تحصیلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی جزییات محصول

مشاوره تحصیلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تحلیل محتوای کتابهای درسی 1 جزییات محصول

تحلیل محتوای کتابهای درسی 1 تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه ریزی درسی آموزش عالی مقدمه ای بر مفاهیم دیدگاه ها و الگوها جزییات محصول

برنامه ریزی درسی آموزش عالی مقدمه ای بر مفاهیم دیدگاه ها و الگوها تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه ریزی درسی راهنمای عمل پیام اندیشه جزییات محصول

برنامه ریزی درسی راهنمای عمل پیام اندیشه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

ابعاد تفکر در برنامه ریزی درسی و تدریس جزییات محصول

ابعاد تفکر در برنامه ریزی درسی و تدریس تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید