حالت نمایش

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جزییات محصول

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن موجود ٧٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی جزییات محصول

طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی موجود ١٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

انگیزش در تعلیم و تربیت ، نظریه ها، تحقیقات و کاربردها جزییات محصول

انگیزش در تعلیم و تربیت ، نظریه ها، تحقیقات و کاربردها موجود ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

علوم اعصاب علوم تربیتی و مغز معرفی تحقیقات عصبی تربیتی جزییات محصول

علوم اعصاب علوم تربیتی و مغز معرفی تحقیقات عصبی تربیتی جزییات محصول

روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی جزییات محصول

روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی جزییات محصول

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی جزییات محصول

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

غفلت ها و کاستی ها درتحقیقات و مصادق آنها جزییات محصول

غفلت ها و کاستی ها درتحقیقات و مصادق آنها تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

در آمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی جزییات محصول

در آمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی جزییات محصول

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی جزییات محصول

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پیمایش در تحقیقات اجتماعی جزییات محصول

پیمایش در تحقیقات اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید