حالت نمایش

فن چانه زنی در مذاکره و فروش جزییات محصول

فن چانه زنی در مذاکره و فروش موجود ٩,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روش بحث و مذاکره (بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه) جزییات محصول

روش بحث و مذاکره (بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه) موجود ٢٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی توافق مذاکره اصولی جزییات محصول

روان شناسی توافق مذاکره اصولی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

هنر و فن مذاکره جزییات محصول

هنر و فن مذاکره تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

هنر مذاکره کلید کسب توافق جزییات محصول

هنر مذاکره کلید کسب توافق تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید