حالت نمایش

با استرس فشارهای روانی اجتماعی چه می توان کرد باهدف جزییات محصول

با استرس فشارهای روانی اجتماعی چه می توان کرد باهدف موجود ٢٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

بهداشت روانی در محیط کار (باتاکید برفشار روانی و فرسودگی شغلی) جزییات محصول

بهداشت روانی در محیط کار (باتاکید برفشار روانی و فرسودگی شغلی) موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نمی گذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد جزییات محصول

نمی گذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد موجود ٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کنترل فشار روانی جزییات محصول

کنترل فشار روانی موجود ٩٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کتاب تمرین کاهش فشار روانی برای نوجوانان جزییات محصول

کتاب تمرین کاهش فشار روانی برای نوجوانان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) جزییات محصول

مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

فشار خون بالا به زبان آدمیزاد جزییات محصول

فشار خون بالا به زبان آدمیزاد تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

آموزگار و فشارهای روانی جزییات محصول

آموزگار و فشارهای روانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید