حالت نمایش

طرح پنج عامل شخصیت شناسی جزییات محصول

طرح پنج عامل شخصیت شناسی موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT جزییات محصول

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT موجود ٢١,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢١,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای ام سی ام آی میلون 3 جزییات محصول

راهنمای ام سی ام آی میلون 3 موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان سنجی ( مبانی نظری آزمون های روانی ) جزییات محصول

روان سنجی ( مبانی نظری آزمون های روانی ) موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری (روانسنجی) جزییات محصول

مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری (روانسنجی) موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نظریه های جدید روان سنجی برای روان شناسان (IRT) جزییات محصول

نظریه های جدید روان سنجی برای روان شناسان (IRT) موجود ١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اصول روان سنجی و روان آزمایی جزییات محصول

اصول روان سنجی و روان آزمایی موجود ١٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم ساختار و مداخله جزییات محصول

سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم ساختار و مداخله جزییات محصول

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست جزییات محصول

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان سنجی کاربردی جزییات محصول

روان سنجی کاربردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نیازسنجی آموزش در سازمان ها جزییات محصول

نیازسنجی آموزش در سازمان ها تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نیازسنجی آموزشی در سازمانها جزییات محصول

نیازسنجی آموزشی در سازمانها تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

حل المسائل اقتصادسنجی بالتاجی جزییات محصول

حل المسائل اقتصادسنجی بالتاجی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اقتصادسنجی سری های زمانی با EViews تئوری و کاربرد جزییات محصول

اقتصادسنجی سری های زمانی با EViews تئوری و کاربرد تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی اقتصادسنجی جلد اول جزییات محصول

مبانی اقتصادسنجی جلد اول تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی اقتصادسنجی جلد دوم جزییات محصول

مبانی اقتصادسنجی جلد دوم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ نظریه جدید روان سنجی جزییات محصول

پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ نظریه جدید روان سنجی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان سنجی (گستره و مبانی) جزییات محصول

روان سنجی (گستره و مبانی) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی جزییات محصول

ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

خانواده سنجی راهبردهای نوین در سنجش خانواده جزییات محصول

خانواده سنجی راهبردهای نوین در سنجش خانواده تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید