حالت نمایش

سرپرستی و نظارت آموزشی آوای نور جزییات محصول

سرپرستی و نظارت آموزشی آوای نور موجود ٦٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی و اصول سرپرستی جزییات محصول

مبانی و اصول سرپرستی موجود ٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اصول سرپرستی سازمان جزییات محصول

اصول سرپرستی سازمان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

راهنمای سرپرستی و کارورزی (کار عملی) در مددکاری اجتماعی جزییات محصول

راهنمای سرپرستی و کارورزی (کار عملی) در مددکاری اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رویکرد تعاملی به سرپرستی در مددکاری اجتماعی جزییات محصول

رویکرد تعاملی به سرپرستی در مددکاری اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سرپرستی مددکاری اجتماعی (زمینه ها ومفاهیم) جزییات محصول

سرپرستی مددکاری اجتماعی (زمینه ها ومفاهیم) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سرپرستی پس از جدایی جزییات محصول

سرپرستی پس از جدایی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اصول سرپرستی جزییات محصول

اصول سرپرستی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید