حالت نمایش

مهارت آموزی مبتنی بر مغز تقویت کارکردهای اجرایی جزییات محصول

مهارت آموزی مبتنی بر مغز تقویت کارکردهای اجرایی موجود ٤٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سفری پر ماجرا جزییات محصول

سفری پر ماجرا موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی رشد سفر پرماجرای کودک جزییات محصول

روان شناسی رشد سفر پرماجرای کودک موجود ٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT جزییات محصول

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع TAT موجود ٢١,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢١,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آزمون رورشاخ نظام جامع جلد اول اصول اجرا و نمره گذاری جزییات محصول

آزمون رورشاخ نظام جامع جلد اول اصول اجرا و نمره گذاری موجود ٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع TAT جزییات محصول

تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع TAT موجود ١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی اختلال شخصیت مرزی جزییات محصول

راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی اختلال شخصیت مرزی موجود ٤٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی) جزییات محصول

اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی) موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آموزش و کاربرد مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی CIDI راهنمای اجرا جزییات محصول

آموزش و کاربرد مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی CIDI راهنمای اجرا چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

تقویت مهارت های اجرایی در کودکان پیش دبستانی و دبستانی (راهنمای والدین و مربیان) جزییات محصول

تقویت مهارت های اجرایی در کودکان پیش دبستانی و دبستانی (راهنمای والدین و مربیان) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه درسی طراحی، اجرا و ارزشیابی جزییات محصول

برنامه درسی طراحی، اجرا و ارزشیابی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اجرا و نگارش پژوهش کیفی جزییات محصول

اجرا و نگارش پژوهش کیفی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه بازاریابی راهنمای عملی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی جزییات محصول

برنامه بازاریابی راهنمای عملی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - طراحی و اجرای آزمون های عملکردی جزییات محصول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - طراحی و اجرای آزمون های عملکردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان ( راهنمای سنجش و مداخله ) جزییات محصول

کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان ( راهنمای سنجش و مداخله ) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

فرآیند اجرای ارزیابی درونی جزییات محصول

فرآیند اجرای ارزیابی درونی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت مشارکت جو اجرای سپردن اختیار جزییات محصول

مدیریت مشارکت جو اجرای سپردن اختیار تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تصمیم گیری در مدیریت اجرایی جزییات محصول

تصمیم گیری در مدیریت اجرایی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

شیوه اجرا جزییات محصول

شیوه اجرا تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت اجرایی بهره وری در سازمان ها جزییات محصول

مدیریت اجرایی بهره وری در سازمان ها تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

ویتگنشتاین پوپر و ماجرای سیخ بخاری جزییات محصول

ویتگنشتاین پوپر و ماجرای سیخ بخاری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید