دانشگاهی

حالت نمایش

بحران ضربه روانی و بلایا راهنمای درمانگران جزییات محصول

بحران ضربه روانی و بلایا راهنمای درمانگران موجود ٢٣٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٣٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای درمان اضطراب و هراس جزییات محصول

راهنمای درمان اضطراب و هراس موجود ٤٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مرزها در روان درمانی واکاوی های اخلاقی و بالینی جزییات محصول

مرزها در روان درمانی واکاوی های اخلاقی و بالینی موجود ١٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٨٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای توانمندی های منش راهنمای متخصصان جزییات محصول

راهنمای توانمندی های منش راهنمای متخصصان موجود ١٣٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٣٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای توانمندی های منش کتاب کار جزییات محصول

راهنمای توانمندی های منش کتاب کار موجود ٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٨٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی و فنون مصاحبه مشاوره و روان درمانی هدفمند جزییات محصول

مبانی و فنون مصاحبه مشاوره و روان درمانی هدفمند موجود ٤٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان درمانی مثبت کتاب کار جزییات محصول

روان درمانی مثبت کتاب کار موجود ٢٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان درمانی مثبت کتاب ویژه درمانگران جزییات محصول

روان درمانی مثبت کتاب ویژه درمانگران موجود ٣٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی وجودی بر اساس معنادرمانی و تحلیل وجودی کتاب راهنما جزییات محصول

روان شناسی وجودی بر اساس معنادرمانی و تحلیل وجودی کتاب راهنما موجود ١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی وجودی راهنمای درمان معنامحور وجودی جزییات محصول

روان شناسی وجودی راهنمای درمان معنامحور وجودی موجود ١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی تربیتی وولفولک هوی سعدی پور جزییات محصول

روان شناسی تربیتی وولفولک هوی سعدی پور موجود ٥٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

از تحلیل روان تا تحلیل فرهنگ جزییات محصول

از تحلیل روان تا تحلیل فرهنگ موجود ١٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی جنسیت جزییات محصول

روان شناسی جنسیت موجود ٤٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی راهنمای فردی جزییات محصول

درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی راهنمای فردی موجود ١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کلیات و مفاهیم روان شناسی مثبت جزییات محصول

کلیات و مفاهیم روان شناسی مثبت موجود ٢٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای تدوین شرح حال و مصاحبه تشخیصی برای روان شناسان و مشاوران راهنمای کارورزی دانشجویان جزییات محصول

راهنمای تدوین شرح حال و مصاحبه تشخیصی برای روان شناسان و مشاوران راهنمای کارورزی دانشجویان موجود ١٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

درک خوانداری چیستی و چگونگی درک مطلب جزییات محصول

درک خوانداری چیستی و چگونگی درک مطلب موجود ١٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رگرسیون چندگانه در پژوهش های رفتاری جزییات محصول

رگرسیون چندگانه در پژوهش های رفتاری موجود ٥٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارادوکس درمانی روان درمانی اضدادی جزییات محصول

پارادوکس درمانی روان درمانی اضدادی موجود ٢٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

حساسیت زدایی و بازپردازش از طریق حرکات چشم EMDR جزییات محصول

حساسیت زدایی و بازپردازش از طریق حرکات چشم EMDR موجود ٤٧٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٧٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نوروتراپی و نوروفیدبک جزییات محصول

نوروتراپی و نوروفیدبک موجود ١٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٨٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید