پشتیبانی سایت:
تلفن: 66499337-021
فروشگاه: تهران - خیابان انقلاب - روبروی سینما بهمن - خیابان شهید منیری جاوید (اردیبهشت) - شماره 72
تلفن: 66410262-021 فکس: 66410316-021
دفتر پخش:تهران - خیابان انقلاب - خیابان دوازده فروردین - کوچه نوروز - شماره 4
تلفن: 66463645-021 فکس: 66962829-021
info@roshdpress.ir