حالت نمایش

تکنیک های کار با جامعه مددکاری جامعه ای جزییات محصول

تکنیک های کار با جامعه مددکاری جامعه ای موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی جزییات محصول

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی موجود ٤١,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤١,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

راهنمای سرپرستی و کارورزی (کار عملی) در مددکاری اجتماعی جزییات محصول

راهنمای سرپرستی و کارورزی (کار عملی) در مددکاری اجتماعی موجود ٣٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مددکاری اجتماعی سالمندان جزییات محصول

مددکاری اجتماعی سالمندان موجود ٩,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مراحل و مهارت های مددکاری جزییات محصول

مراحل و مهارت های مددکاری موجود ٧,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مددکاری اجتماعی (مداخله در بحران) آوای نور جزییات محصول

مددکاری اجتماعی (مداخله در بحران) آوای نور موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رویکرد تعاملی به سرپرستی در مددکاری اجتماعی جزییات محصول

رویکرد تعاملی به سرپرستی در مددکاری اجتماعی موجود ٥,٣٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥,٣٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مددکاری اجتماعی نوتوانی گروه های خاص توانبخشی جزییات محصول

مددکاری اجتماعی نوتوانی گروه های خاص توانبخشی موجود ١٥,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نظریه نوین مددکاری اجتماعی جزییات محصول

نظریه نوین مددکاری اجتماعی موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

توانبخشی گروه های خاص (با تأکید بر خدمات مددکاری اجتماعی) جزییات محصول

توانبخشی گروه های خاص (با تأکید بر خدمات مددکاری اجتماعی) موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مددکاری فردی کار با فرد جزییات محصول

مددکاری فردی کار با فرد چاپ تمام جزییات محصول
چاپ تمام

مددکاری اجتماعی (1) کار با فرد موسوی چلک جزییات محصول

مددکاری اجتماعی (1) کار با فرد موسوی چلک تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نظریه های کاربردی در مددکاری اجتماعی جزییات محصول

نظریه های کاربردی در مددکاری اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مددکاری اجتماعی کار با گروه جزییات محصول

مددکاری اجتماعی کار با گروه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مددکاری اجتماعی کار با جامعه (مددکاری جامعه ای) جزییات محصول

مددکاری اجتماعی کار با جامعه (مددکاری جامعه ای) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی مددکاری اجتماعی شلاک جزییات محصول

مبانی مددکاری اجتماعی شلاک تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نظریه های مددکاری اجتماعی جزییات محصول

نظریه های مددکاری اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران علم جزییات محصول

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران علم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مددکاری اجتماعی مدرسه جزییات محصول

مددکاری اجتماعی مدرسه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

سرپرستی مددکاری اجتماعی (زمینه ها ومفاهیم) جزییات محصول

سرپرستی مددکاری اجتماعی (زمینه ها ومفاهیم) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مددکاری اجتماعی، کار در جامعه جزییات محصول

مددکاری اجتماعی، کار در جامعه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید