حالت نمایش

مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک رمز موفقیت و توسعه نوآوری جزییات محصول

مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک رمز موفقیت و توسعه نوآوری موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تکنولوژی یادگیری جزییات محصول

تکنولوژی یادگیری موجود ١٠,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تکنولوژی فکر چگونه راه سعادت را یافتم جزییات محصول

تکنولوژی فکر چگونه راه سعادت را یافتم موجود ٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل روشهای آموزشی اخیر جزییات محصول

مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل روشهای آموزشی اخیر موجود ١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مقدمه تکنولوژی آموزشی جزییات محصول

مقدمه تکنولوژی آموزشی موجود ١٠,٩٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠,٩٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی جزییات محصول

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی موجود ١٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تکنولوژی ومهندسی فکر جزییات محصول

تکنولوژی ومهندسی فکر موجود ٩,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هوش های چندگانه و تکنولوژی آموزشی جزییات محصول

هوش های چندگانه و تکنولوژی آموزشی موجود ٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل جزییات محصول

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائل تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تکنولوژی آموزشی بر پایه رویکرد ساخت گرایی جزییات محصول

تکنولوژی آموزشی بر پایه رویکرد ساخت گرایی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی جزییات محصول

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک جزییات محصول

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

دپارتمان علوم انسانی ، نظارت و راهنمایی آموزشی تکنولوژی آموزشی جزییات محصول

دپارتمان علوم انسانی ، نظارت و راهنمایی آموزشی تکنولوژی آموزشی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تکنولوژی فکر 2 زندگی در مسیر کمال جزییات محصول

تکنولوژی فکر 2 زندگی در مسیر کمال تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی جلد اول جزییات محصول

مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی جلد اول تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی جلد دوم جزییات محصول

مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی جلد دوم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

زمینه تکنولوژی آموزشی جزییات محصول

زمینه تکنولوژی آموزشی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید