حالت نمایش

هنر درمانگری توصیفی روشن از نظریه و عمل درمانگری هنری جزییات محصول

هنر درمانگری توصیفی روشن از نظریه و عمل درمانگری هنری موجود ١٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فرهنگ توصیفی خانواده درمانی سیستمی و زمینه های وابسته جزییات محصول

فرهنگ توصیفی خانواده درمانی سیستمی و زمینه های وابسته موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

علائم در ذهن سایکوپاتولوژی توصیفی جزییات محصول

علائم در ذهن سایکوپاتولوژی توصیفی موجود ٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فرهنگ توصیفی انجمن روان شناسی امریکا جزییات محصول

فرهنگ توصیفی انجمن روان شناسی امریکا موجود ١٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آمار توصیفی در علوم رفتاری جزییات محصول

آمار توصیفی در علوم رفتاری موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ارزش یابی توصیفی ابزارها و روش ها جزییات محصول

ارزش یابی توصیفی ابزارها و روش ها موجود ٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فرهنگ توصیفی علوم رفتاری - شناختی جزییات محصول

فرهنگ توصیفی علوم رفتاری - شناختی موجود ١٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فرهنگ توصیفی روان شناسی جزییات محصول

فرهنگ توصیفی روان شناسی موجود ٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آمار توصیفی ویژه داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی جزییات محصول

آمار توصیفی ویژه داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی جزییات محصول

فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی ساد جزییات محصول

مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی ساد تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

آمار توصیفی در علوم رفتاری داودی جزییات محصول

آمار توصیفی در علوم رفتاری داودی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید