حالت نمایش

روابط انسانی در مدرسه جزییات محصول

روابط انسانی در مدرسه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی جزییات محصول

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت منابع انسانی جزییات محصول

مدیریت منابع انسانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان شناسی روابط انسانی (ارتباط کارآمد در خانواده و کاربردها) جزییات محصول

روان شناسی روابط انسانی (ارتباط کارآمد در خانواده و کاربردها) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید