حالت نمایش

مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک رمز موفقیت و توسعه نوآوری جزییات محصول

مدیریت مراکز علمی و تکنولوژیک رمز موفقیت و توسعه نوآوری موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مدیریت آموزشی نظریه تحقیق و کاربرد سمت جزییات محصول

مدیریت آموزشی نظریه تحقیق و کاربرد سمت موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی رفتار سازمانی جزییات محصول

مبانی رفتار سازمانی موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی جزییات محصول

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی موجود ٦,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مدیریت عمومی علاقه بند جزییات محصول

مدیریت عمومی علاقه بند موجود ١٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

امنیت شغلی جزییات محصول

امنیت شغلی موجود ٧,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مدیریت بدون زور و اجبار جزییات محصول

مدیریت بدون زور و اجبار موجود ١١,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١١,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی تئوری و طراحی سازمان جزییات محصول

مبانی تئوری و طراحی سازمان موجود ٣٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی رفتار سازمانی دفتر پژوهش جزییات محصول

مبانی رفتار سازمانی دفتر پژوهش موجود ١٩,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٩,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مشتری در جایگاه شریک جزییات محصول

مشتری در جایگاه شریک تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت جزییات محصول

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

حاکمیت شرکتی جدید جزییات محصول

حاکمیت شرکتی جدید تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

حاکمیت خانواده در شرکت های خانوادگی جزییات محصول

حاکمیت خانواده در شرکت های خانوادگی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مجامع عمومی راهنمای برگزاری و تصمیم گیری جزییات محصول

مجامع عمومی راهنمای برگزاری و تصمیم گیری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیران مو جو گندمی جزییات محصول

مدیران مو جو گندمی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

توانمندسازی واگذاری کار و تفویض اختیار جزییات محصول

توانمندسازی واگذاری کار و تفویض اختیار تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

استراتژی محصول جزییات محصول

استراتژی محصول تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

ناگفته های بازار جزییات محصول

ناگفته های بازار تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیریت رسانه های الکترونیکی جزییات محصول

مدیریت رسانه های الکترونیکی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران جزییات محصول

راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش مدیریت ویل دان جزییات محصول

روش مدیریت ویل دان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید