حالت نمایش

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست جزییات محصول

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست موجود ٣٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

حاکمیت شرکتی در شرکتهای خانوادگی جزییات محصول

حاکمیت شرکتی در شرکتهای خانوادگی موجود ٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تکانه جهانمندی تولد یک تمدن جزییات محصول

تکانه جهانمندی تولد یک تمدن موجود ٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رشد و توسعه اقتصادی برنامه ریزی استراتژیک جزییات محصول

رشد و توسعه اقتصادی برنامه ریزی استراتژیک موجود ٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مقدمه ای بر اقتصاد ریاضی جزییات محصول

مقدمه ای بر اقتصاد ریاضی موجود ٤٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقتصاد مدیریت روزبهان جزییات محصول

اقتصاد مدیریت روزبهان موجود ١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تئوری اقتصاد خرد تقرب ریاضی جزییات محصول

تئوری اقتصاد خرد تقرب ریاضی موجود ١٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقتصاد کشاورزی جزییات محصول

اقتصاد کشاورزی موجود ٤,٣٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤,٣٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مالیه بین الملل 2 جزییات محصول

مالیه بین الملل 2 موجود ١٦,٨٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦,٨٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

درامدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران جزییات محصول

درامدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران موجود ١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) جزییات محصول

اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) موجود ١٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

حل المسائل اقتصادسنجی بالتاجی جزییات محصول

حل المسائل اقتصادسنجی بالتاجی موجود ١٤,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقتصادسنجی سری های زمانی با EViews تئوری و کاربرد جزییات محصول

اقتصادسنجی سری های زمانی با EViews تئوری و کاربرد موجود ١٤,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی اقتصادسنجی جلد اول جزییات محصول

مبانی اقتصادسنجی جلد اول موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اقتصاد کلان جلد دوم رحمانی جزییات محصول

اقتصاد کلان جلد دوم رحمانی موجود ١١,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١١,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی توسعه اقتصاد جزییات محصول

مبانی توسعه اقتصاد موجود ١٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مبانی اقتصادسنجی جلد دوم جزییات محصول

مبانی اقتصادسنجی جلد دوم موجود ٣٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تئوری توسعه و سه جهان جزییات محصول

تئوری توسعه و سه جهان موجود ١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول جزییات محصول

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول موجود ١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

درس نامه اقتصاد فرهنگی جلد اول جزییات محصول

درس نامه اقتصاد فرهنگی جلد اول موجود ٢٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تئوری اقتصاد خرد جزییات محصول

تئوری اقتصاد خرد موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید